• همه
  • حادثه ویدئو
  • مقاله حادثه
حادثه ویدئو

سبد از کارافتادگی بر اثر حادثه

سبد از کارافتادگی بر اثر حادثه یکی از پوشش های سبد حادثه بیمه عمره. یعنی اگر فرد بر اثر حادثه دچار ازکارافتادگی کلی شود و …

حادثه ویدئو

سبد فوت بر اثر حادثه در بیمه عمر

سبد فوت بر اثر حادثه یک سبد علاوه بر سبد فوت اصلیه. یعنی اگر فرد بر اثر حادثه ای فوت کند علاوه بر اینکه از …

مقاله حادثه

پوشش از کارافتادگی بیمه عمر

حالت اول به صورت غرامت: در این حالت شرکت ها ضریبی از سرمایه فوت را که حدودا بین یک تا 2 برابر است برای این …

مقاله حادثه

پوشش حادثه بیمه عمر و زیر مجموعه های آن

پوشش فوت بر اثر حادثه یکی از زیر مجموعه های پوشش حادثه در بیمه عمر است. در این پوشش این امکان وجود دارد که فرد …

حادثه ویدئو

سبد حادثه بیمه عمر

سبد حادثه یکی از پوشش های تکمیلی بیمه عمره که در کنار سبد فوت و سرمایه گذاری می توانیم آن را انتخاب کنیم. سبد حادثه …