• همه
  • سرمایه گذاری مقاله
  • سرمایه گذاری ویدئو
سرمایه گذاری مقاله

صندوق سرمایه گذاری در بیمه عمر

در صندوق سرمایه گذاری بیمه عمر دو نوع سود به سرمایه افراد تعلق می گیرد سود تضمینی و سود مشارکت. در حال حاضر نرخ سود …

سرمایه گذاری ویدئو

سود مشارکت سرمایه گذاری بیمه عمر

بخشی از پولی که بابت حق بیمه عمر به شرکت بیمه عمر میدیم وارد سبد سرمایه گذاری میشه. شرکت بیمه با این پول برای ما …

سرمایه گذاری ویدئو

سود تضمینی سرمایه گذاری در بیمه عمر

از پولی که برای خرید بیمه نامه عمر به شرکت بیمه میدیم اول مقداری که خودمون معلوم کردیم که برای سبد درمان، سبد حادثه و …