14

سبد از کارافتادگی بر اثر حادثه

سبد از کارافتادگی بر اثر حادثه یکی از پوشش های سبد حادثه بیمه عمره. یعنی اگر فرد بر اثر حادثه دچار ازکارافتادگی کلی شود و این از کارافتادگی دایمی باشد شرکت بیمه به او به سه شکل می تواند کمک کند.

یکی اینکه یک پول کلی به عنوان غرامت به فرد پرداخت کند که مبلغ آن در زمان خرید بیمه عمر مشخص شده یا دوم اینکه به جای فرد تا آخر عمر حق بیمه را پرداخت کند تا بیمه نامه ادامه پیدا کند و فرد بتواند از سایر مزایای آن استفاده کند و در حالت سوم می تواند تا آخر عمر به فرد مستمری بدهد اگر ما در زمان خرید بیمه عمر در صورت نیاز انتخاب کنیم که این پوشش در بیمه نامه عمر رو داشته باشیم باید مبلغی را برای این سبد به صورت سالانه به شرکت بیمه پرداخت کنیم.

13

سبد فوت بر اثر حادثه در بیمه عمر

سبد فوت بر اثر حادثه یک سبد علاوه بر سبد فوت اصلیه. یعنی اگر فرد بر اثر حادثه ای فوت کند علاوه بر اینکه از طرف شرکت بیمه پولی بابت فوت اصلی پرداخت میشه اگر این سبد رو هم در هنگام خرید انتخاب کرده باشه یه پولی هم علاوه بر پول قبلی به خانواده فرد پرداخت میشه.

اندازه سبد فوت بر حادثه 1 تا 4 برابر سبد فوت اصلیه. یعنی اگر سبد فوت اصلی 5 میلیون تومان باشه اندازه سبد فوت بر اثر حادثه می تونه بین 5 میلیون تا 20 میلیون انتخاب بشه. این بستگی به ما داره که می خواهیم اندازه این سبد چقدر باشه البته هر چه سبد بزرگتری رو انتخاب کنیم حق بیمه بیشتری رو هم باید سالانه به شرکت بیمه پرداخت کنیم.

12

سبد حادثه بیمه عمر

سبد حادثه یکی از پوشش های تکمیلی بیمه عمره که در کنار سبد فوت و سرمایه گذاری می توانیم آن را انتخاب کنیم. سبد حادثه از 4 سبد کوچک تر تشکیل شده است: سبد فوت بر اثر حادثه، سبد نقص عضو جزیی یا کلی دائم بر اثر حادثه، سبد بستری شدن در مراکز درمانی بر اثر حادثه و سبد از کارافتادگی بر اثر حادثه هر کدام از این سبد ها مستقل از یکدیگر هستند و این ما هستیم که انتخاب می کنیم به کدام سبد نیاز داریم تا پوشش آن در سبد حادثه بیمه عمر داقرار بگیرد.