ax article5

پوشش درمان در بیمه عمر

پوشش درمان در بیمه عمر در واقع پوشش بیماری های خاص است و در صورت بروز بیماری هایی از جمله سرطان ها، پیوند اعضای اصلی بدن و سکته قلبی و سکته مغزی و عمل قبل باز که درمان پرهزینه دارند به کار می آید.

شرکت های بیمه در پرداخت هزینه این بیماری ها دو رویکرد دارند:

رویکرد اول پرداخت به صورت فاکتوری: در این حالت شرکت بیمه در هر مرحله از پروسه درمان فرد براساس فاکتوری که ارائه می دهد هزینه های درمان را به فرد پرداخت می کند.

رویکرد دوم پرداخت کامل پوشش درمان به صورت یکجا: در این حالت اگر برای شرکت بیمه محرز شود که فرد به بیماری صعب العلاجی دچار شده است کل هزینه پوشش درمان را به صورت یکجا به فرد پرداخت می کند. به عنوان مثال اگر پوشش درمان فرد به صورت کلی 50 میلیون تومان باشد این مبلغ به صورت یکجا به فرد پرداخت می شود.

سرمایه پوشش درمان به صورت متوسط بین 30 تا 50 درصد پوشش فوت است. یعنی اگر سرمایه فوت 5 میلیون تومان باشد مبلغ پوشش درمان می تواند بین یک و پانصد هزار تومان تا دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شود.